Hofmann International Tax Solutions

Beratung ohne Grenzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

Inkomstenbelasting (Einkommenssteuer)
in Duitsland

1.1. Belast worden natuurlijke personen en ondernemingen die geen rechtspersoon zijn. Basis is het te belasten inkomen van de genoemde personen. Het te belasten inkomen wordt bepaald uit de som van de verschillende soorten van inkomsten (inkomsten uit een onderneming, landbouw, zelfstandig werk, niet zelfstandig werk, verhuur en overige inkomsten, bijzondere uit dividenden, pensioenen en andere prestaties), en vermindert door de bijzondere uitgaven, bijvoorbeeld kosten voor een belastingadviseur, betaling van lijfrenten, verzekeringspremies en door de buitengewone lasten. Het hiervoor bepaalde inkomen wordt met een inkomenstarief belast. De daarna bepaalde belasting wordt nog verminderd met verschillende heffingskortingen, zoals schenkingen aan partijen.

1.2. Natuurlijke personen en ondernemingen (die geen rechtspersonen zijn) die hun woning in Duitsland hebben of daar gewoon verblijven, zijn onbeperkt belastingplichtig. Er geldt hier het zogenaamde 'wereldinkomstenbeginsel'. Dit betekent, dat alle inkomsten van de genoemde personen in Duitsland worden belast. Er zijn uitzonderingen i.v.m. internationale verdragen, die dubbele belasting zullen voorkomen.

Volgens de Duitse wetgeving wordt een persoon door de aanmelding bij de desbetreffende gemeente belastingplichtig. Het is dus niet een kwestie van waar de persoon zijn hoofdelijke verblijfplaats heeft. Een persoon verblijft dus op een plaats waar hij zich door bepaalde omstandigheden begeeft, die doet vermoeden dat dit niet voor korte tijd is. Dit is een groot verschil met de Nederlandse wetgeving.

Indien geen woning en verblijf van toepassing zijn, zijn natuurlijke personen alleen beperkt inkomstenbelastingplichtig.

Het is daarom belangrijk om te weten of u bij economische activiteiten in Duitsland onder de beperkte of niet beperkte belastingplicht valt, vanwege de grote verschillen bij het bepalen van het te belasten inkomen.

1.3. Vervolgens willen wij nog ingaan op de vaker voorkomende vorm van beperkte belastingplicht.

Volgens artikel 1, 49, 50a van de Duitse wetgeving over de inkomstenbelasting worden alleen bepaalde inkomsten in Duitsland belast. Met name zijn dit inkomsten uit: een onderneming, zelfstandig werk, verhuur, niet zelfstandig werk en landbouw. Deze inkomsten worden echter als gevolg van een verdrag tussen Nederland en Duitsland alleen in Duitsland belast, als de winsten uit een in Duitsland gevestigde en aanwezige onderneming worden getrokken.

1.4. Als basis van de genoemde inkomsten wordt het winstbedrag genomen. Het winstbedrag wordt regelmatig uit de jaarrekening, bestaande uit: balans, winst- en verliesrekening, bepaald. Bij ondernemingen van kleinere omvang gelden vereenvoudigde regels, die zich alleen op de geldstromen van de onderneming richten.

In de winst- en verliesrekening zijn afschrijvingen toegelaten. In principe bestaan er regelmatige afschrijvingen in de vorm van een percentage van de aanschafwaarde of een percentage van de boekwaarde. Verder zijn er nog afschrijvingen op bedrijfswaarde onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Voor de aanschaf van nieuwe roerende bedrijfsmiddelen worden extra afschrijvingen toegestaan met een percentage van 20% van de aanschafkosten. Deze afschrijving kan in het jaar van aanschaf of in de komende vier jaar worden gedaan (artikel 7g, Abs. 1,2 inkomstenbelasting wet). Deze afschrijvingen gelden echter alleen voor het midden- en kleinbedrijf. De wetgever heeft in 1996 een aanvullende wet ingevoerd welke het toestaat om vervroegd af te schrijven Hierdoor kan men 2 jaar afschrijven in het eerst jaar. Dit afschrijvingspercentage kan oplopen tot 40% van de toekomstige aanschafkosten. Hiermee wordt een veel gebruikt instrument gecreëerd om de winst van een onderneming te verlagen.

Afschrijvingen kunnen verder toegepast worden op onzekere vorderingen.

Bij het bepalen van de winst, tijdens het opstellen van de balans, kan er een voorziening worden toegevoegd. Deze gelden in het bijzonder voor pensioenen voor medewerkers, dus ook voor directeuren van besloten vennootschappen.

Van de winst die na de voorzieningen is overgebleven mogen bij 'beperkt belastingplichtig' geen bijzondere uitgaven voor verzekeringen, lijfrente en andere buitengewone lasten meer worden afgetrokken.

Het laagste belastingtarief bedraagt 25% van de winst. Voor bepaalde inkomsten uit kunst, sport, verhuur van roerende zaken of rechten wordt de belasting aan de bron geheven. Dit betekent dat 25% van de opbrengsten als inkomstenbelasting moet worden betaald. De hiervoor genoemde procedure kan voordelig worden gebruikt om de inkomstenbelasting te voldoen.

De belangrijkste punten over de belastingtarieven zijn als volgt:

Belastingvrije bedragen: € 8.004 / € 16.008 (niet getrouwd/getrouwd, niet van toepassing voor beperkte belastingplichtigen)

Er geldt een linear-progressief tarief met een minimum percentage van 14% en een maximum - tarief van 45% voor alle inkomsten boven de € 250.000 (niet getrouwd) / € 500.000 (getrouwd).

Daar bovenop komt nog een toeslag van 5,5% van de belastingschuld (Solidaritätszuschlag).

2. Bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer) in Duitsland

Het belastingrecht van Duitsland heeft naast de inkomstenbelasting en de vennootschapbelasting nog een belasting die op de winst van de onderneming betrekking heeft. Het tarief van deze bedrijfsbelasting is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming.

Voor natuurlijke personen en ondernemingen die geen rechtspersoon zijn geldt een tarief  van 3,5% t van de winst . De belastingvrije som bedraagt echter € 24.500.

Het hieruit volgende basisbedrag wordt nog vermenigvuldigd met factor, die door de gemeente wordt bepaald. Deze factor varieert tussen de 3 en 4.5. Om de bedrijfsbelasting te verlagen heeft de wetgever een wet aangenomen waardoor de bedrijfsbelasting als beroepskosten van de winst mag worden afgetrokken.

Verder wordt de inkomstenbelasting nog verlaagd met 1.8 maal het basisbedrag. Hiermee wordt bereikt dat natuurlijke personen geen bedrijfsbelasting betalen.

Bij lichamelijk georganiseerde juridische personen wordt een tarief van 5% geheven, afhankelijk van gemeente. Een belastingvrij bedrag is in dit geval niet van toepassing.

3. Vennootschapbelasting (Körperschaftssteuer) in Duitsland

Belastingschuldenaars zijn rechtspersonen met een beperkte aansprakelijkheid. Onbeperkt belastingplichtig zijn ondernemingen die hun zetel of plaats van de ondernemingsleiding in Duitsland hebben. Beperkt belastingplichtig zijn ondernemingen die niet aan deze eisen voldoen. Rechtspersonen zijn meestal de besloten vennootschap (GmbH) en de naamloze vennootschap (AG).

De winst wordt op dezelfde manier als bij een onderneming van natuurlijke personen vastgesteld.

Als beroepskosten kunnen er nog kosten voor de pensioenen van meewerkende aandeelhouders worden afgetrokken, zoals verzekeringspremies en pensioenvoorzieningen.

Na de hervorming van 1 januari 2001 worden ook de winsten uit de verkoop van aandelen belastingvrij gesteld. Ook uitgekeerde winsten van andere ondernemingen worden niet meer belast.

De vennootschapsbelasting bedraagt 15% van de uitgekeerde en niet uitgekeerde winsten vermeerdert met 5,5% solidariteitstoeslag op de deze belasting. Bij uitgekeerde winsten aan natuurlijke personen dient een afsluitende  belasting van 25% op de uitkeering vermeerdert met 5% solidariteitstoeslag betaald te worden.

4. BTW (Umsatzsteuer) in Duitsland

Het stelsel van de omzetbelasting is door de Europese lidstaten bijna synchroon gesteld aan elkaar. Grote afwijkingen zijn er in Duitsland niet vast te stellen.

5. Successierecht (Erbschafts- und Schenkungssteuer) in Duitsland

De successiebelasting geldt voor de opeenvolging door erfgenamen van het vermogen van de erflater dan wel voor schenkingen per jaar door de erflater. Het desbetreffende belastingrecht werd in 2009 op nieuw  hervormd. Kernpunt van de hervorming was een vergaande vrijstelling bij de opvolging van bedrijfsvermogen met behulp van een uitgebreid regelwerk en de vrijstelling van het gemiddeld priveevermogen.  Voor nadere informatie neemt u a.u.b. contact met ons kantoor op.

Hofmann international tax solutions +++ consulting without borders